کنتاکتور

💠فروش ویژه واستثنایی انواع کنتاکتور (نمایندگی الکترو کاوه)
🔺کنتاکتور D06 -10

🔺frame=1
🔺جریان AC3= 6 A
🔺جریان AC1 =10 A
🔺توان= ۲٫۲ کیلووات
🔺ولتاژ بوبین=۲۲۰ VAC
🔺 کنتاکت کمکی= No 1
🔺شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

💠فروش ویژه واستثنایی انواع کنتاکتور (نمایندگی الکترو کاوه)
🔺کنتاکتور D09-11

🔺frame=2
🔺جریان AC3= 9 A
🔺جریان AC1 =20 A
🔺توان= ۴ کیلووات
🔺ولتاژ بوبین=۲۲۰ VAC
🔺 کنتاکت کمکی=
No 1+ 1NC
🔺شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

💠فروش ویژه واستثنایی انواع کنتاکتور (نمایندگی الکترو کاوه)
🔺کنتاکتور D12-11

🔺frame=2
🔺جریان AC3= 12 A
🔺جریان AC1 =25 A
🔺توان= ۵٫۵ کیلووات
🔺ولتاژ بوبین=۲۲۰ VAC
🔺 کنتاکت کمکی=
No 1+ 1NC
🔺شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

💠فروش ویژه واستثنایی انواع کنتاکتور (نمایندگی الکترو کاوه)
🔺کنتاکتور D18-11

🔺frame=2
🔺جریان AC3= 18 A
🔺جریان AC1 =32 A
🔺توان= ۷٫۵ کیلووات
🔺ولتاژ بوبین=۲۲۰ VAC
🔺 کنتاکت کمکی=
No 1+ 1NC
🔺شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

💠فروش ویژه واستثنایی انواع کنتاکتور (نمایندگی الکترو کاوه)
🔺کنتاکتور D25-11
🔺frame=3
🔺جریان AC3= 25 A
🔺جریان AC1 =40 A
🔺توان= ۱۱ کیلووات
🔺ولتاژ بوبین=۲۲۰ VAC
🔺 کنتاکت کمکی=
No 1+ 1NC
🔺شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

💠فروش ویژه واستثنایی انواع کنتاکتور (نمایندگی الکترو کاوه)
🔺کنتاکتور D32-11

🔺frame=3
🔺جریان AC3= 32 A
🔺جریان AC1 =50 A
🔺توان= ۱۵ کیلووات
🔺ولتاژ بوبین=۲۲۰ VAC
🔺 کنتاکت کمکی=
No 1+ 1NC
🔺شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

💠فروش ویژه واستثنایی انواع کنتاکتور (نمایندگی الکترو کاوه)
🔺کنتاکتور D40-11

🔺frame=4
🔺جریان AC3= 40 A
🔺جریان AC1 =65 A
🔺توان= ۱۸٫۵ کیلووات
🔺ولتاژ بوبین=۲۲۰ VAC
🔺 کنتاکت کمکی=
No 1+ 1NC
🔺شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

💠فروش ویژه واستثنایی انواع کنتاکتور (نمایندگی الکترو کاوه)
🔺کنتاکتور D50-11

🔺frame=4
🔺جریان AC3= 50 A
🔺جریان AC1 =65 A
🔺توان= ۲۲ کیلووات
🔺ولتاژ بوبین=۲۲۰ VAC
🔺 کنتاکت کمکی=
No 1+ 1NC
🔺شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

💠فروش ویژه واستثنایی انواع کنتاکتور (نمایندگی الکترو کاوه)
🔺کنتاکتور D65-11

🔺frame=4
🔺جریان AC3= 65 A
🔺جریان AC1 =80 A
🔺توان= ۳۰ کیلووات
🔺ولتاژ بوبین=۲۲۰ VAC
🔺 کنتاکت کمکی=
No 1+ 1NC
🔺شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

💠فروش ویژه واستثنایی انواع کنتاکتور (نمایندگی الکترو کاوه)
🔺کنتاکتور D80-11

🔺frame=5
🔺جریان AC3= 80 A
🔺جریان AC1 =115 A
🔺توان= ۳۷ کیلووات
🔺ولتاژ بوبین=۲۲۰ VAC
🔺 کنتاکت کمکی=
No 1+ 1NC
🔺شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

💠فروش ویژه واستثنایی انواع کنتاکتور (نمایندگی الکترو کاوه)
🔺کنتاکتور D95-11

🔺frame=5
🔺جریان AC3= 95 A
🔺جریان AC1 =115 A
🔺توان= ۴۵ کیلووات
🔺ولتاژ بوبین=۲۲۰ VAC
🔺 کنتاکت کمکی=
No 1+ 1NC
🔺شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

❇️فروش ویژه واستثنایی انواع کنتاکتور (نمایندگی الکترو کاوه)
💎کنتاکتور F115-10

💎frame=6
💎جریان AC3= 115 A
💎جریان AC1 =150 A
💎توان= ۵۵ کیلووات
💎ولتاژ بوبین=۲۲۰ VAC
💎کنتاکت کمکی=
No 1+ 1NC
💎شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

❇️فروش ویژه واستثنایی انواع کنتاکتور (نمایندگی الکترو کاوه)
💎کنتاکتور F150-10

💎frame=6
💎جریان AC3= 150 A
💎جریان AC1 =185 A
💎توان= ۷۵ کیلووات
💎ولتاژ بوبین=۲۲۰ VAC
💎کنتاکت کمکی=
No 1+ 1NC
💎شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

❇️فروش ویژه واستثنایی انواع کنتاکتور (نمایندگی الکترو کاوه)
💎کنتاکتور F185-10

💎frame=7
💎جریان AC3= 185 A
💎جریان AC1 =225 A
💎توان= ۹۵ کیلووات
💎ولتاژ بوبین=۲۲۰ VAC
💎کنتاکت کمکی= No 1
💎شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

❇️فروش ویژه واستثنایی انواع کنتاکتور (نمایندگی الکترو کاوه)
💎کنتاکتور F265-10

💎frame=7
💎جریان AC3= 265 A
💎جریان AC1 =330 A
💎توان= ۱۳۵ کیلووات
💎ولتاژ بوبین=۲۲۰ VAC
💎کنتاکت کمکی= No 1
💎شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

❇️فروش ویژه واستثنایی انواع کنتاکتور (نمایندگی الکترو کاوه)
💎کنتاکتور F330-10

💎frame=8
💎جریان AC3= 330 A
💎جریان AC1 =400 A
💎توان= ۱۶۰ کیلووات
💎ولتاژ بوبین=۲۲۰ VAC
💎کنتاکت کمکی= No 1
💎شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

❇️فروش ویژه واستثنایی انواع کنتاکتور (نمایندگی الکترو کاوه)
💎کنتاکتور F400-10

💎frame=8
💎جریان AC3= 400 A
💎جریان AC1 =500 A
💎توان= ۲۰۰ کیلووات
💎ولتاژ بوبین=۲۲۰ VAC
💎کنتاکت کمکی= No 1
💎شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۶
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸