کلید مینیاتوری

🔺فروش کلید مینیاتوری با قیمت استثنایی
🔹تک فاز
🔹۲ تا ۴ آمپر
🔹تیپ B/C
🔹با پنج سال گارانتی پس از فروش
🔹شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش کلید مینیاتوری با قیمت استثنایی
🔹تک فاز
🔹۶ تا ۳۲ آمپر
🔹تیپ B/C
🔹با پنج سال گارانتی پس از فروش
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش کلید مینیاتوری با قیمت استثنایی
🔹تک فاز
🔹۴۰ تا ۶۳ آمپر
🔹تیپ B/C
🔹با پنج سال گارانتی پس از فروش
🔹شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔸فروش کلید مینیاتوری با قیمت استثنایی
🔺تک فاز ونول
🔺۶تا ۳۲ آمپر
🔺تیپ B/C
🔺با پنج سال گارانتی پس از فروش
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔸فروش کلید مینیاتوری با قیمت استثنایی
🔺تک فاز ونول
🔺۴۰ تا ۶۳ آمپر
🔺تیپ B/C
🔺با پنج سال گارانتی پس از فروش
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش کلید مینیاتوری با قیمت استثنایی
🔹دو فاز
🔹۶ تا ۳۲ آمپر
🔹تیپ B/C
🔹با پنج سال گارانتی پس از فروش
🔹شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش کلید مینیاتوری با قیمت استثنایی
🔹دوفاز
🔹۴۰ تا ۶۳ آمپر
🔹تیپ B/C
🔹با پنج سال گارانتی پس از فروش
🔹شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش ویژه کلید مینیاتوری (نمایندگی الکترو کاوه)
🔸۳ فاز
🔸۶تا ۳۲ امپر
🔸 تیپ D/B/C
🔸با پشتیبانی فنی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش ویژه کلید مینیاتوری (نمایندگی الکترو کاوه)
🔸۳ فاز
🔸۴۰ تا ۶۳ امپر
🔸 تیپ D/B/C
🔸با پشتیبانی فنی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش ویژه کلید مینیاتوری (نمایندگی الکترو کاوه)
🔸۳ فاز
🔸۴۰ تا ۶۳ امپر
🔸 تیپ D/B/C
🔸با پشتیبانی فنی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش ویژه کلید مینیاتوری (نمایندگی الکترو کاوه)
🔸۳ فاز
🔸۸۰ تا ۱۰۰ امپر
🔸 تیپ ۱۰kA-C
🔸با پشتیبانی فنی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش ویژه کلید مینیاتوری (نمایندگی الکترو کاوه)
🔸۳ فاز
🔸۱۲۵ امپر
🔸 تیپ ۱۰kA-C
🔸با پشتیبانی فنی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش کلید مینیاتوری با قیمت استثنایی
🔹۳ فاز ونول
🔹۶ تا ۳۲ امپر
🔹تیپ C
🔹با پنج سال گارانتی پس از فروش
🔹شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش کلید مینیاتوری با قیمت استثنایی
🔹۳ فاز ونول
🔹۴۰ تا ۶۳ امپر
🔹تیپ C
🔹با پنج سال گارانتی پس از فروش
🔹شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔸فروش ویژه کلید مینیاتوری ۴ پل با پنج سال گارانتی
🔻۶ تا ۳۲ امپر
🔻تیپ C
🔻نمایندگی الکتروکاوه با تخفیف ویژه
🔻با پشتیبانی فنی
🔻شماره تماس
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔸فروش جعبه مینیاتوری با قیمت عالی
🔻با درب شفاف پلی کربنات ۸ عددی
🔻با ریل و شیشه نول
🔻با پشتیبانی فنی
🔻شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸