کلید اتوماتیک

🔺فروش ویژه کلید اتوماتیک ۳ پل
🔹۱۶ تا ۱۰۰ آمپر
🔹نوع تنظیم رله: غیر قابل تنظیم
🔹قدرت قطع اتصال: ۳۶ کیلو آمپر
🔹با پشتیبانی فنی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش ویژه کلید اتوماتیک ۳ پل
🔹۱۲۵ تا ۱۶۰ آمپر
🔹نوع تنظیم رله: غیر قابل تنظیم
🔹قدرت قطع اتصال: ۳۶ کیلو آمپر
🔹با پشتیبانی فنی
🔹شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش ویژه کلید اتوماتیک ۳ پل
🔹۲۰۰ تا ۲۵۰ آمپر
🔹نوع تنظیم رله: غیر قابل تنظیم
🔹قدرت قطع اتصال: ۳۶ کیلو آمپر
🔹با پشتیبانی فنی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش ویژه کلید اتوماتیک ۳ پل
🔹۳۱۵ و ۴۰۰ آمپر
🔹نوع تنظیم رله: غیر قابل تنظیم
🔹قدرت قطع اتصال: ۳۶ کیلو آمپر
🔹با پشتیبانی فنی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش ویژه کلید اتوماتیک ۳ پل
🔹۵۰۰ و۶۳۰ آمپر
🔹نوع تنظیم رله: غیر قابل تنظیم
🔹قدرت قطع اتصال: ۳۶ کیلو آمپر
🔹با پشتیبانی فنی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش ویژه کلید اتوماتیک ۳ پل
🔸۲۵ تا ۱۰۰ آمپر
🔸نوع تنظیم رله: قابل تنظیم
🔸قدرت قطع اتصال: ۳۶ کیلو آمپر
🔸با پشتیبانی فنی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش ویژه کلید اتوماتیک ۳ پل
🔸۱۲۵ و۱۶۰ آمپر
🔸نوع تنظیم رله: قابل تنظیم
🔸قدرت قطع اتصال: ۳۶ کیلو آمپر
🔸با پشتیبانی فنی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔺فروش ویژه کلید اتوماتیک ۳ پل
🔸۱۶۰؛ ۲۰۰؛ ۲۵۰ آمپر
🔸نوع تنظیم رله: قابل تنظیم
🔸قدرت قطع اتصال: ۳۶ کیلو آمپر
🔸با پشتیبانی فنی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

 

🔺فروش ویژه کلید اتوماتیک ۳ پل
🔸۳۰۰ و ۶۳۰ آمپر
🔸نوع تنظیم رله: قابل تنظیم
🔸قدرت قطع اتصال: ۶۵ کیلو آمپر
🔸با پشتیبانی فنی
🔸شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔸فروش ویژه کلید اتوماتیک ۳ پل
🔻۱۶۰ آمپر
🔻نوع تنظیم رله: الکترونیکی
🔻قدرت قطع اتصال: ۵۰ کیلو آمپر
🔻با پشتیبانی فنی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔸فروش ویژه کلید اتوماتیک ۳ پل
🔻۲۵۰ آمپر
🔻نوع تنظیم رله: الکترونیکی
🔻قدرت قطع اتصال: ۵۰ کیلو آمپر
🔻با پشتیبانی فنی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔸فروش ویژه کلید اتوماتیک ۳ پل
🔻۴۰۰ آمپر
🔻نوع تنظیم رله: الکترونیکی
🔻قدرت قطع اتصال: ۶۵ کیلو آمپر
🔻با پشتیبانی فنی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔸فروش ویژه کلید اتوماتیک ۳ پل
🔻۶۳۰ آمپر
🔻نوع تنظیم رله: الکترونیکی
🔻قدرت قطع اتصال: ۸۵ کیلو آمپر
🔻با پشتیبانی فنی
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸

🔸فروش ویژه کلید اتوماتیک ۳ پل
🔻۸۰۰ آمپر
🔻نوع تنظیم رله: الکترونیکی
🔻قدرت قطع اتصال: ۸۵ کیلو آمپر
🔻با پشتیبانی فنی
🔻شماره تماس:
۰۹۹۱۳۷۸۳۴۳۷
۰۳۱۴۵۸۳۷۷۲۸