بازدید مسئولین از مجموعه

حضور  ریاست  محترم  سازمان  صنعت  و  معدن  شهرستان  برخوار  در  مجموعه  آرینا  صنعت

حضور ریاست محترم شورای شهرستان در مجموعه آرینا صنعت